Agility na Brabcovně 26.9.2021

Místo konání: lesní areál Brabcovna, Mrtník, Plzeň – sever
Povrch: tráva
Rozhodčí: Petr Rybář
Program:
8:00 – 8:30 Prezence
8:30 – Prohlídka Agilty
Následují zkoušky A1, A2, A3
Jumping

Počet startujících je omezen na 80 týmů – tento počet se může měnit podle aktuálních hygienických opatření.

Kategorie Sx +S a ML + L budou vyhlašovány dohromady.

Startovné: 470,- / každý startující tým
Pro nečleny KAČR se startovné zvyšuje o +100 Kč.

Úhrada startovného: na účet Poštovní spořitelny 255674242/0300, v. s. 26, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a jméno psa. Startovné je nevratné, může být převedeno na náhradníka, kterého si zajistí závodník.

Uzávěrka přihlášek: 23.9.2021, nebo do naplnění počtu 80 týmů. Přihláška je přijata po připsání startovného na účet.
Odesláním přihlášky a následným provedením platby startovného pořadateli souhlasí závodník se zveřejněním jména a příjmení na startovních a výsledkových listinách.

Občerstvení: zajištěno na místě Veterinární podmínky: pes musí být klinicky zdravý, pes musí být podle dle § 6, odst. 3, písm. b) veterinárního zákona doprovázen očkovacím průkazem nebo pasem zvířete v zájmovém chovu, všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1 písm. f) veterinárního zákona,

  • veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny,
  • psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit,
  • zaplacením startovného se účastník zavazuje řídit zákonem 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, pes, který má proveden kosmetický zákrok na uších se nesmí závodů účastnit
  • Podáním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.

Organizační pokyny:

· Psovod odpovídá za svého psa a jím způsobené případné škody.
· Všichni účastníci jsou povinni řádně uklízet exkrementy po svých psech.
·Zákaz volného pobíhání psů v prostoru areálu.
· V areálu teče pouze užitková voda.

Pořadatel nezodpovídá:

. za škody způsobené psem nebo psovodem
. za zranění psa nebo psovoda
. za ztrátu nebo úhyn psa
. za odložené věci

Jak k nám?

49°54´4.244´´N, 13°19´8.810´´E (tyto souřadnice vás dovedou do středu obce, tak se jimi řiďte jen na okraj Mrtníku a pak je ignorujte a věřte nám, viz níže).

Od Kaznějova – na okraji obce u „lípy“ úplně v pravo na polní cestu (mezi vodárnu a obytným domem), cesta vede polem, následně lesem a dovede vás přímo na Brabcovnu.

Od Lozy (Bučí) – projedete celou obcí Mrtník, na konci obce u „lípy“ vlevo na polní cestu (mezi vodárnu a obytným domem), cesta vede polem, následně lesem a dovede vás přímo na Brabcovnu.

Účastníci jsou povinni dodržovat proticovidová opatření platná v době konání akce – instrukce budou zveřejneny po uzávěrce!

ODESLÁNÍM STARTOVNÉHO A ÚČASTÍ NA ZÁVODECH ZÁVODNÍCI VYJADŘUJÍ SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM VÝSLEDKŮ V AGIGAMES.CZ (WWW.AGIGAMES.CZ)

V případě nesouhlasu napište email, ve kterém bude Jméno, Přijmení, číslo výkonnostního průkazu. Text: nechci být zobrazován v systému agigames.cz na adresu blacklist@agigames.cz, nebo se nahlašte při prezenci.

Vzhledem ke covid situaci budete u prezence podepisovat česné prohlášení – absolvování nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru s negativním výsledkem / absolvování nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru s negativním výsledkem / očkování proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem (od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců) / prodělání onemocnění laboratorně potvrzené a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dní. Děti do 6 let věku v den závodu nepotřebují test!